Iäkkäät potilaat sairaalassa

Iäkkäät potilaat sairaalassa

Tämä artikkeli on tarkoitettu Lääketieteen ammattilaiset

Ammattimaiset referenssituotteet on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisille. Niitä kirjoittavat Yhdistyneen kuningaskunnan lääkärit ja ne perustuvat tutkimustietoihin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan suuntaviivoihin. Saatat löytää yhden terveysartikkelit käytännöllisempi.

Iäkkäät potilaat sairaalassa

 • Ikäsyrjintä
 • Henkilökohtainen hoito
 • Välitön hoito
 • Erikoistunut hoito sairaalassa
 • Aivohalvauksen hoito
 • Kaatumisen hallinta
 • Jotkut kliiniset kysymykset, jotka liittyvät vanhempien potilaiden hoitoon
 • Sairaalan vastuuvapaus
 • Hoidon lopettaminen

On yleisesti hyväksytty, että vanhukset nauttivat parhaiten, kun hoitoa tarjotaan omassa kodissaan. Jotkin edellytykset vaativat kuitenkin intensiivisempää hallintaa kuin yhteisössä. Vanhusten potilaiden saanti sairaalaan, heidän hoitoonsa ja myöhempään purkautumiseen voi olla haastavaa. Vaikka omavaraisuus riippuu paljon taustalla olevasta tilasta, hoitopaketin toimittaminen hyväksyttävälle standardille voi tehdä eron sellaisen henkilön välillä, joka on itsenäisen toimivan yhteisön jäsenen ja sellaisen, joka on vammainen ja riippuvainen.

Terveysministeriö (DH) totesi, että on tärkeää tarjota vanhuksille laadukasta hoitoa, ja laatinut useita suuntaviivoja, joissa kuvataan, millaisia ​​kysymyksiä on harkittava palveluiden suunnittelussa. Monet näistä on sisällytetty vanhempien ihmisten kansalliseen palvelukehykseen vuonna 2001. Vuonna 2006 julkaistiin valkoinen kirja, jossa käsiteltiin vanhustenhuollon sosiaalisia näkökohtia, ”Terveys, hoitomme, sanomme: uusi yhteisöpalvelujen suunta”.[1]Viime aikoina NHS England on antanut ohjeita vanhustenhuollon komissaareille. Painopiste on hyvin paljon integroituneella hoidolla, ja suunnittelu alkaa yhteisössä olevien henkilöiden pohjalta. Heikkojen ikääntyneiden tunnistaminen ja palvelujen tilaaminen heidän tarpeidensa mukaan.[2]

Huolenaiheita on esitetty ravitsemustasosta, jota vanhukset ovat saaneet sairaalassa. Age UK: n järjestämän kampanjan tuloksena DH perusti itsenäisen ryhmän, jonka nimi oli sairaalan ruokapaneeli. Niiden raportissa suositellaan, että kaikkien NHS: n sairaaloiden olisi kehitettävä elintarvike- ja juomastrategia ja määriteltävä keskeiset standardit, joista tulee käytäntö.[3]

Ikäsyrjintä

Potilaita tulee hoitaa kliinisen tarpeen mukaan iän sijasta. Tämä saattaa tuntua itsestään selvältä, mutta saattaa aiheuttaa käytännön vaikeuksia. Jotkut lääkärit saattavat jättää huomiotta ajatuksen 85-vuotiaasta potilaasta sepelvaltimon ohitusleikkaukseen, mutta jos potilas on muuten sopiva leikkaukseen ja haluaa toiminnan, heille olisi tarjottava mahdollisuus saada se. Vuonna 2009 julkaistiin raportti "Ikä-tasa-arvon saavuttaminen terveyteen ja sosiaalihuoltoon", joka sisältää useita suosituksia, joilla tuetaan ikääntyneiden terveydenhuollon tasa-arvon käsitettä.[4]Tämä huipentui vuoden 2010 tasa-arvolakiin, johon sisältyi säännöksiä, joilla kiellettiin aikuisten ikäsyrjintä palvelujen tarjoamisessa ja julkisissa tehtävissä.[5]Parannuksia on tapahtunut, mutta NHS: llä ja sosiaalihuollolla on vielä jonkin verran keinoa tässä asiassa.[6]

Henkilökohtainen hoito

Potilaita tulisi kohdella yksilöinä ja heillä on oltava valtuudet tehdä valintoja omasta hoidostaan. Tämä edellyttää tietojen antamista sellaisessa muodossa, että potilaat voivat ymmärtää ja kuunnella heidän näkemyksiään ja heidän hoitajiensa näkemyksiä. Arvokkuuden säilyttäminen sairaalassa on tärkeä tavoite, ja siihen kuuluu erilliset wc- ja pesutilat, yhden sukupuolen seurakunnat ja turvallinen hoito mielenterveyshäiriöitä sairastaville potilaille. Valtioneuvosto ilmoitti lopettavansa sekarotuisten seurakuntien syyllisyyden vuoden 2010 loppuun mennessä.[7]Taloudellisten seuraamusten käyttöönoton jälkeen sekamuotoisten osastojen perusteettomat maahantulot ovat harvinaisia, mutta niitä esiintyy edelleen.[8]

Välitön hoito

Tavoitteena on lieventää akuuteihin sairaalavuoteisiin kohdistuvaa painetta ja huolehtia yhteisöllisemmässä ympäristössä. Periaatteet ovat samat riippumatta siitä, tarjoavatko hoitoa keskihoitoryhmät potilaan omassa kodissa tai keskihoidossa. Tavoitteena on palauttaa potilas täyteen toimintaan ja välttää pitkäaikaishoidon tarve integroidulla kuntoutusavulla.

Kansallisen välitarkastuksen 2013 raportissa todettiin, että kriisinhallintaryhmät ja kotipohjaiset palvelut näyttävät olevan hyvin integroituneet laajempiin terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltojärjestelmiin. Mielenterveyspalvelujen (mukaan lukien dementian hoito) ja mahdollisten palvelujen integroimiseksi on kuitenkin tehtävä enemmän työtä.

Erikoistunut hoito sairaalassa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tapahtuneen väestörakenteen muutoksen myötä merkittävä osa sairaalassa olevista ihmisistä on nyt yli 65-vuotiaita ja toissijaisen hoidon on tarjottava vanhusten tarpeisiin räätälöityjä palveluja. Painopisteenä on ollut hoidon saatavuuden parantaminen, ja viime vuosina on havaittu merkittävästi lisääntyneen kaihileikkauksen, lonkan tai polven korvaamisen ja interventio-sydänleikkauksen saaneiden iäkkäiden potilaiden määrä. Perinteisten geratologien ja vanhustenhuollon konsulttien lisäksi monet sairaalat ovat perustaneet erikoistuneita monitieteisiä tiimejä, jotka keskittyvät vanhusten tarpeisiin sairaalassa ja vastuuvapauden yhteydessä. Lontoon lääkäreiden kuninkaallinen kollegio suosittelee, että akuutteja lääketieteellisiä yksiköitä palvelisi monitieteinen kliininen tiimi, joka tarjoaa jatkuvasti laadukasta palvelua. Tällaisten tiimien tulisi olla erikoistuneita sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, työterapeutteja, väliterveydenhoitajia, apteekkareita, sosiaalihuollon ja asiantuntijaryhmiä.[10]

Aivohalvauksen hoito

Todisteet viittaavat siihen, että aivohalvauspotilaiden hinta on paras, kun hänet otetaan erikoislääkeyksiköihin. Tavoitteena on tarjota nopea pääsy diagnostisiin palveluihin, hoitoon erikoistuneiden lääkäreiden johtamilla aivohalvausyksiköillä ja monitieteinen interventio, joka mahdollistaa varhaisen purkamisen, kuntoutuksen ja sekundaarisen ennaltaehkäisyn. Terveyden ja terveydenhuollon huippuyksikön (NICE) ohjeiden julkaiseminen vuonna 2008 aivohalvauksen osalta on auttanut standardoimaan hoitoa koko Yhdistyneessä kuningaskunnassa.[11]Tähän perustuen Lontoossa on kokeiltu hyperakuuttisia aivohalvausyksiköitä (HASU), ja tästä johtuva kuolleisuuden väheneminen on motivoinut NHS Englandin harkitsemaan leviämisohjelmaa muualla maassa.[12]

Kaatumisen hallinta

Katso myös erillinen artikkeli ikääntyneiden ennaltaehkäisy.

Falls on johtava kuolleisuus yli 75-vuotiaiden ikäryhmässä. Kaikille potilaille, joilla on ollut lasku, on tarjottava monitekijäinen riskinarviointi ja monitekijätoimenpiteet. NICE suosittelee seuraavaa:[13]

Moniarvoinen riskien arviointi

 • Vanhemmille ihmisille, jotka ovat läsnä lääkärin hoitoon syksyn tai kertaluonteisten laskujen takia edellisen vuoden aikana tai jotka osoittavat poikkeamia kävelystä ja / tai tasapainosta, olisi tarjottava monitahoinen laskentariskien arviointi. Tämän arvioinnin pitäisi suorittaa terveydenhuollon ammattilaiset, joilla on asianmukaiset taidot ja kokemukset. Tämän arvioinnin tulisi olla osa yksilöllistä, monitahoista interventiota. Moniarvoinen arviointi voi sisältää seuraavat:
  • Kaatumisen historian tunnistaminen.
  • Kävely, tasapaino ja liikkuvuus ja lihasheikkous.
  • Osteoporoosiriskin arviointi.
  • Arvio vanhenemisen havaitusta toiminnallisesta kyvystä ja pelosta putoamisen suhteen.
  • Näköhäiriöiden arviointi.
  • Kognitiivisen häiriön ja neurologisen tutkimuksen arviointi.
  • Virtsankarkailun arviointi.
  • Kotiriskien arviointi.
 • Sydän- ja verisuonitutkimus ja lääkkeiden arviointi.

Monitoimitoimet

 • Kaikkia ikääntyneitä, joilla on toistuva lasku tai joiden arvioidaan olevan suurentunut riskin putoamiselle, olisi harkittava yksilöllisen monitoimitoiminnan yhteydessä.
 • Onnistuneissa monitoimiohjelmissa seuraavat erityiset komponentit ovat yleisiä (yleisen diagnoosin ja syiden ja tunnettujen riskitekijöiden hallinnan taustalla):
  • Vahvuus ja tasapaino.
  • Kotiriskien arviointi ja interventio.
  • Visioarviointi ja siirto.
  • Lääkehoidon tarkistus, jossa muutos / peruutus.

Jotkut kliiniset kysymykset, jotka liittyvät vanhempien potilaiden hoitoon[14, 15]

Iäkkäillä potilailla voi olla erilainen sairausmuoto ja erilainen hoitovaste kuin nuoremmilla potilailla.

Moninkertainen patologia
Sairaalan sisäänpääsystä johtuvat oireet saattavat johtua useiden sairausprosessien yhdistelmästä, ja on tärkeää tunnistaa, mikä vaikuttaa nykyisiin vaikeuksiin (esim. Katarakti ja niveltulehdus). Useita syitä on ehkä käsiteltävä esitysongelman lievittämiseksi.

Epäspesifiset oireet
Vanhemmat potilaat voivat kehittyä inkontinenssiin, liikkumattomuuteen, epävakauteen ja akuuttiin deliiriumiin tai sekaannukseen käytännössä minkä tahansa sairauden vuoksi. NICE suosittelee, että potilaita arvioidaan deliriumin riskitekijöille sairaalaan pääsyssä. Jos riski on lisääntynyt, monitieteinen ryhmä, joka on koulutettu ja pätevä deliiriumin ehkäisyssä, toimittaa räätälöidyn monikomponenttisen interventiopaketin.[16]

Epätyypillinen esitys
Sydäninfarkti voi ilmetä ilman rintakipua ja rintakehän infektio voi esiintyä ilman yskää tai röyhkeä.

Fysiologisen varannon puute
Tämä ikääntyneiden ilmiö johtaa nopean sairauden alkamiseen, viivästyneeseen elpymiseen ja komplikaatioiden lisääntymiseen nuorempiin potilaisiin verrattuna.

farmakokinetiikkaa
Huumeiden erittymisen vähentyminen ja heikentynyt aineenvaihdunta voivat vaatia annoksen pienentämistä. Sivuvaikutuksia voi olla vähemmän, ja polyfarmatiikan aiheuttamat ongelmat voivat myös olla ongelma.[17]

Sairaalan vastuuvapaus[2]

Merkittävä osa potilaista, joilla on viivästyneitä päästöjä, ovat vanhuksia. Huono sairaalahuoneen hoito ja terveys- ja sosiaalihuollon välisen viestinnän epäonnistuminen ovat tärkeimpiä tekijöitä. Hyvään vastuuvapauden suunnitteluun ja vastuuvapauden jälkeiseen tukeen kuuluvat:

 • Potilaan ja heidän perheensä osallistuminen heidän hoitoon liittyviin päätöksiin.
 • Sairaalan monitieteiset tiimit, jotka liittyvät akuutteihin sisäänpääsymenetelmiin, jotka toimivat yhtenäisesti.
 • Tietojen riittävä ja oikea-aikainen siirto palvelujen välillä.
 • Päästö- ja tukipakettien oikea-aikainen tarjonta.
 • Potilaille ja perheille on annettava riittävästi tietoa vapaaehtoisjärjestöistä, uusintapalveluista sekä taloudellisesta ja sosiaalisesta tuesta.

Hoidon lopettaminen

Lääkäreille muistutetaan jatkuvasti, että on tärkeää saada suostumus hoitoon ja ottaa potilaat mukaan heidän hoitoon liittyviin päätöksiin. Vaikeuksia voi kuitenkin syntyä, jos potilaat eivät pysty ymmärtämään päätöksiä tai antamaan tietoon perustuvaa suostumusta. Tällaisissa tilanteissa lääkärin on otettava huomioon seuraavat seikat:

 • Edistyneen direktiivin tai elävän tahdon olemassaolo.
 • Valtuutus - tätä voidaan käyttää sekä hoitoa koskeviin päätöksiin että taloudellisiin kysymyksiin.
 • Riippumattomat mielenterveyskapasiteetin puolestapuhujat - asianajajat olisi nimitettävä edustamaan ihmisiä, joilla ei ole valmiuksia ja jotka joutuvat kohtaamaan vakavia päätöksiä, eikä kukaan ole heidän puolestansa.

Lisätietoja on erillisissä artikkeleissa Advanced direktiivit (Living Wills) ja mielenterveyskapasiteetti.

Toinen opastus sisältää elinikäisen hoidon lopettamisen, ja vaikka tämä voi olla merkityksellisempi yhteisön ja palliatiivisen hoidon palveluille, se vaikuttaa myös yhteisön sairaaloihin.[18, 19]

Löysitkö nämä tiedot hyödyllisenä? Joo ei

Kiitos, lähetimme juuri kysely-sähköpostiviestin vahvistaaksesi asetukset.

Lisää lukemista ja viittauksia

 • Welikala J; Kunnioitus, ihmisarvo ja myötätunto tulevat pakollisiksi NHS: n koulutuspaikoille, Health Service Journal, 2014

 • Vanhemmat ihmiset: itsenäisyys ja henkinen hyvinvointi; NICE-ohjaus (joulukuu 2015)

 1. Terveemme, hoitomme, sanomme: uusi suunta yhteisöpalveluille; Terveysosasto, 2008

 2. Turvallinen, myötätuntoinen vanhusten hoito integroidulla hoidolla: käytännön opastukset komission jäsenille, tarjoajille ja hoitotyöntekijöille, lääketieteellisille ja liittoutuneille terveydenhuollon ammattilaisille; NHS England, 2014

 3. Sairaala elintarvikestandardipaneelin raportti elintarvikkeiden ja juomien standardeista NHS-sairaaloissa, Terveysosasto, 2014

 4. Ikä-tasa-arvo terveys- ja sosiaalipalveluissa; Terveysosasto, 2009

 5. Tasa-arvolaki 2010; Kansallinen arkisto, lainsäädäntö.gov.uk

 6. Ikäisyys terveyteen ja sosiaalihuoltoon; Age UK, 2014

 7. Sekarotuiset osastot poistetaan tänä vuonna; Sairaanhoitoajat (vaatii rekisteröinnin), elokuu 2010

 8. New Crossin sairaalan luottamus sakotettiin 1,7 miljoonalla punaisella seurakunnan rikkomisella; Express ja Star, 2014

 9. Akuuttien potilaiden hoitoon ja edelleen siirtämiseen liittyvät todisteet ja kliiniset standardit; NHS England, 2014

 10. Aivohalvaus ja ohimenevä iskeeminen hyökkäys yli 16-luvulla: diagnoosi ja alkuvaihe; NICE-kliininen ohje (heinäkuu 2008)

 11. Factsheet: Hyper-akuutin aivohalvauspalvelut; NHS England, 2014

 12. Falls: ikääntyneiden ihmisten kaatumisen arviointi ja ehkäisy; NICE-kliininen ohje (kesäkuu 2013)

 13. Vanhempi henkilö onnettomuustilanteessa ja hätätilanteissa; British Geriatrics Society - Best Practice Guide 3.2 (toukokuu 2008)

 14. Lawson P, Richmond C; 13 iäkkäiden hätäongelmat. Emerg Med J. 2005 May22 (5): 370-4.

 15. hourailu; NICE-kliininen ohje (heinäkuu 2010)

 16. Mangoni AA, Jackson SH; Ikään liittyvät farmakokinetiikan ja farmakodynaamisen muutokset: perusperiaatteet ja käytännön sovellukset. Br J Clin Pharmacol. 2004 tammikuu57 (1): 6-14.

 17. Yksi mahdollisuus saada se oikein; Johtajaliiton raportti kuolevien ihmisten hoidosta, kesäkuu 2014

 18. Hoito elämän viimeisinä päivinä; NHS-parannusohjelmat, 2014

Sukututkimushistoria ja tutkimukset Nainen

Toistuva virtsatieinfektio