Tarkastus ja tarkastuskierto

Tarkastus ja tarkastuskierto

Tämä artikkeli on tarkoitettu Lääketieteen ammattilaiset

Ammattimaiset referenssituotteet on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisille. Niitä kirjoittavat Yhdistyneen kuningaskunnan lääkärit ja ne perustuvat tutkimustietoihin, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan suuntaviivoihin. Saatat löytää yhden terveysartikkelit käytännöllisempi.

Tarkastus ja tarkastuskierto

 • esittely
 • Vaatimukset Yhdistyneen kuningaskunnan lääkäreiden suorittamalle tarkastukselle
 • Tarkastusjakso
 • Huomautuksia ja neuvoja tarkastusta varten

esittely

Terveydenhuollon tilintarkastus on prosessi, jota terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät arvioidakseen, arvioidakseen ja parantamalla potilaiden hoitoa järjestelmällisesti. Tarkastus mittaa nykyistä käytäntöä määriteltyyn (haluttuun) standardiin nähden. Se on osa kliinistä hallintoa, jonka tavoitteena on varmistaa potilaiden kliinisen hoidon korkea laatu.[1]

Tilintarkastuksen keskeiset piirteet ovat:[1]

 • Tarkastus esittää kysymyksen: "Teimmekö todella sitä, mikä on mielestämme oikea ja oikea tapa?" (toisin kuin tutkimus, jossa kysytään, mitä meidän pitäisi tehdä?).
 • Tarkastusta voidaan käyttää potilaan hoidon eri näkökohtien arvioimiseen:
  • Hoidon rakenne - esim. Tupakoinnin lopettamisklinikan saatavuus paikkakunnalla.
  • Hoitoprosessi - esim. Tupakoinnin lopettamisklinikassa tapahtuvan tapaamisen odotusajat.
  • Hoidon tulos - esimerkiksi tupakoitsijoiden lukumäärä, jotka lopettavat tupakoinnin yhden vuoden.
 • Tarkastuksen olisi oltava avointa ja tuomitsematonta. Tavoitteena on selvittää, miten nykyinen säännös vertaa haluttuun standardiin. Tätä tietoa voidaan käyttää suunnittelemaan palvelun parannuksia. Sen ei ole tarkoitus aiheuttaa vastakkainasettelua tai syyttää.

Vaatimukset Yhdistyneen kuningaskunnan lääkäreiden suorittamalle tarkastukselle

Yleinen lääketieteellinen neuvosto (GMC) toteaa, että lääkäreiden on osana hyvää lääketieteellistä käytäntöä:[2]

 • Osallistu säännölliseen ja järjestelmälliseen tarkastukseen.
 • Osallistu laadunvarmistuksen ja laadun parantamisen järjestelmiin.
 • Vastaa rakentavasti tarkastuksen tuloksiin, arviointeihin ja tulosarviointeihin ja järjestäkää tarvittaessa täydennyskoulutusta.

Yhdistyneen kuningaskunnan lääkäreitä pyydetään suorittamaan tarkastus kahden ensimmäisen jatko-vuoden aikana.[1]

Tarkastus on olennainen osa lääkärin uudelleentarkasteluprosessia.[3]Se on osa keskeisiä todisteita siitä, että GP arvioi käytäntöään ja toteuttaa laadun parantamista. Jos lääkärit eivät pysty suorittamaan tilintarkastusta, voidaan esittää tapauskatselmuksia ja muita hankkeita, jotka osoittavat todisteita laadun parantamista koskevasta toiminnasta. Royal College of General Practitioners (RCGP) toteaa:[4]

 • Tarkastusten tulisi olla koko sykli eli alustava tarkastus, muutos toteutettu, uudelleentarkastelu parantaakseen.
 • Jokaisen viiden vuoden pituisen validointisyklin aikana olisi tehtävä vähintään yksi täydellinen tarkastus.
 • Useita tiiminä työskenteleviä GP: t voivat suorittaa tarkastuksia. Sinun on kuitenkin pitänyt osallistua kaikkiin tarkastuksen keskeisiin osiin ja mainittava nimenomaisesti, miten olit mukana.
 • Yleislääkäritarkastuksen keskeiset kohdat ovat:
  • Valitun aiheen merkitys.
  • Potilaan hoidon standardien asianmukaisuus.
  • Keskustelu nykyisestä hoidosta ja suunnitelluista muutoksista.
  • Muutoksen toteuttaminen GP: n potilaille.
  • GP: n muutoksen osoittaminen.
 • Tarkastuksen kuvauksen tulisi sisältää:
  • Otsikko.
  • Syy valintaan.
  • Ensimmäisen ja toisen tietojenkeruun päivämäärät.
  • Tarkastettavat perusteet ja standardit, joilla on perustelut, tai tarkastettava kliininen tila tai tarkastettava prosessi (kaikki viittaamalla näyttöön perustuviin suuntaviivoihin).
  • Ensimmäisen tiedonkeruun tulokset ja vertailu asetettuihin standardeihin.
  • Yhteenveto myöhemmistä keskusteluista ja sovitusta muutossuunnitelmasta.
  • Muutokset toteutettu.
  • Toisen tiedonkeruun tulokset ja vertailu standardeihin.
  • Laadun parantaminen saavutettu.
  • Tarkastelu tarkastuksesta hyvän lääketieteellisen käytännön periaatteiden (eli tiedon, taitojen ja suorituskyvyn, turvallisuuden ja laadun, viestinnän, kumppanuuden ja tiimityön ja luottamuksen ylläpitämisen) perusteella.

Tarkastusjakso[1]

Vaihe 1 - valmistelu

 • Valitse aihe:
  • Edullisesti sellainen, joka on organisaationne ensisijainen tavoite.
  • Tähän voi sisältyä alueita, joilla on suuri työmäärä, korkeat riskit tai korkeat hoitokustannukset, tai alue, jonka potilaat pitävät ensisijaisena.
 • Tunnista käytettävissä olevat resurssit - esim.
  • Organisaatiollasi voi olla paikallinen tilintarkastus tai toimisto.
  • Saattaa olla olemassa ohjeita, jotka määrittävät haluamasi aiheen valitsemasi standardin.

Vaihe 2 - valitse kriteerit

 • Määritä kriteerit. Tämän pitäisi olla lausunnon muodossa - esim. ”Kaikille potilaille, joilla on korkea verenpaine, on annettava tupakoinnin lopettamista koskevia neuvoja”.
 • Määritä standardi - tavallisesti kohde (prosenttiosuus). Tämä voi olla vähimmäisstandardi tai optimaalinen kliinisen skenaarion mukaan.

Kriteerien ja standardien määritelmistä katso alla olevat otsikot.

Vaihe 3 - suorituskyvyn mittaaminen

 • Kerää tiedot:
  • Voi olla tietokoneistetuista tietueista, manuaalisesta keräyksestä tai molemmista.
  • Voi olla takautuva tai mahdollinen.
 • Analysoi kerätyt tiedot:
  • Vertaa todellista suorituskykyä asetetun standardin kanssa.
  • Keskustele siitä, miten hyvin standardit täytettiin.
  • Jos standardit eivät täyty, syytä tähän syyt (jos tiedossa).

Vaihe 4 - parannusten tekeminen

 • Esitä tulokset ja keskustele niistä organisaatiosi asiaankuuluvien tiimien kanssa.
 • Tuloksia olisi käytettävä toimintasuunnitelman laatimiseen, jossa täsmennetään, mitä on tehtävä, miten se tehdään, kuka tekee sen ja milloin.

Vaihe 5 - parannusten ylläpitäminen

 • Tämä seuraa tarkastuksen edellisiä vaiheita sen määrittämiseksi, ovatko toteutetut toimet olleet tehokkaita tai tarvitaanko lisäparannuksia.
 • Se sisältää tilintarkastuksen toistamisen (eli tavoitteet, tulokset, keskustelu); täten termit "tarkastuskierros" tai "tarkastuskierukka".

Benjamin kuvailee esimerkkiä käytännössä tästä kierrosta.[1]

Tarkastusjakso: yhdellä silmäyksellä

Huomautuksia ja neuvoja tarkastusta varten

Määritelmät

Kriteeri

 • Määritettävä mitattavissa oleva terveydenhuollon osa, joka kuvaa laatua ja jota voidaan käyttää sen arvioimiseen - esim. Sepelvaltimotautia sairastavien ihmisten määrä, joiden lipidit on tarkastettu edellisen vuoden aikana.
 • Usein se ilmaistaan ​​parhaiten lausunnossa - esim. ”Kaikkien sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden lipidit olisi tarkistettava vuosittain”.
 • Kriteerien olisi mahdollisuuksien mukaan oltava näyttöön perustuvia.

Standardit

 • Kuvailee hoidon tasoa, joka on saavutettava tietyn kriteerin osalta.
 • Esimerkiksi edellä esitetyssä skenaariossa valittu standardi voi olla 80% (sallitaan useiden potilaiden mahdollisuus kieltäytyä tai potilaiden osalta, joiden testaus ei ole tarkoituksenmukaista - esim. Potilailla, joilla on lopullinen sairaus). Muissa skenaarioissa (esim. Rintakipua sairastavien potilaiden määrä saavuttaa sairaalaan tietyn ajan kuluessa) korkeammat standardit voivat olla tarkoituksenmukaisia.

Suunnittelua koskevat neuvot[1]

Kriteereitä ja standardeja laadittaessa:

 • Tee yksiselitteisiä lausuntoja.
 • Katso kirjallisuutta, joka osoittaa nykyiset käytännöt ja ohjeet, esim. National Institute for Health and Care Excellence (NICE), Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) ja RCGP-ohjeet.
 • NICE tuottaa nyt kliinisiä tarkastustyökaluja useille tavallisille aiheille. Ne sisältävät resursseja, mukaan lukien standardit, jotka perustuvat NICE-ohjeisiin, tiedonkeruulomakkeisiin, toimintasuunnitelmamalliin ja kliiniseen tarkastuskertomukseen.[5]
 • Valitse kriteerit ja standardit nykyisen käytännön mukaisesti.

Standardin valinta voi olla kiistanalainen ja on kolme vaihtoehtoa:

 • Vähimmäisstandardi: alhaisin hyväksyttävä suorituskyky. Vähimmäisvaatimuksia käytetään usein erottamaan hyväksyttävä ja hyväksyttävä käytäntö.
 • Ihanteellinen standardi: hoito on voitava antaa ihanteellisissa olosuhteissa ilman rajoituksia.
 • Optimaalinen standardi: minimi ja ihanteellinen. Edustaa tavanomaisissa käytännön olosuhteissa todennäköisimmin saavutettavaa hoidon tasoa. Optimaalisen standardin asettaminen edellyttää konsensusta muiden tiimin jäsenten kanssa.

Kerätä dataa:

 • Tunnista, mitkä tiedot on kerättävä, miten ja missä muodossa, ja kuka kerää ne.
 • Kerää vain sellaisia ​​tietoja, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä.

Vinkkejä onnistuneeseen tarkastukseen[1, 6]

 • Riittävä koulutus ja tuki kaikille asianomaisille työntekijöille.
 • Valitse aihe huolellisesti:
  • Tarkastukset ovat todennäköisesti tehokkaampia, jos suositeltujen käytäntöjen noudattaminen on vähäistä.
  • Valitse aihe, jolla on korkea prioriteetti (kuten edellä).
 • Ota organisaation tuki käyttöön.
 • Tiimilähestymistapa - ota mukaan kaikki asianomaiset henkilöt.
 • Hyväksytään havaintojen luottamuksellisuus ja ei-syyllinen kulttuuri.
 • Salli riittävästi aikaa suojattua aikaa.
 • Tarvitaan hyviä tiedonkeruu- ja / tai tietojärjestelmiä.
 • Aseta realistiset standardit (optimaalinen eikä ihanteellinen), jotka joukkue hyväksyy.
 • Toimita intensiivistä palautetta.

Lääkärin Royal College on kehittänyt resursseja kliinisen käytännön onnistuneen auditoinnin tukemiseksi. Katso seuraava esimerkki: http://www.rcgp.org.uk/TArGeTantibiotics/.

Löysitkö nämä tiedot hyödyllisenä? Joo ei

Kiitos, lähetimme juuri kysely-sähköpostiviestin vahvistaaksesi asetukset.

Lisää lukemista ja viittauksia

 • Kliinisen tarkastuksen parhaiden käytäntöjen periaatteet; NICE, 2002

 • Kliiniset tarkastusohjeet oppaille; University Hospitals Bristol

 1. Benjamin A; Tarkastus: miten se tehdään käytännössä. BMJ. 2008 Toukokuu 31336 (7655): 1241-5.

 2. Hyvä lääketieteellinen käytäntö (2013); Yleinen lääketieteellinen neuvosto

 3. Arviointia ja voimassaolon jatkamista tukevat tiedot; Yleinen lääketieteellinen neuvosto (GMC)

 4. RCGP-opas yleislääkäreiden uudelleentarkasteluun, versio 8; Royal College of General Practitioners, syyskuu 2013

 5. Kliininen tarkastus; NICE-työkalut

 6. Tarkastusohjeet; Royal College of General Practitioners (RCGP)

Miten hoitaa IBS: ää ilman lääkitystä

Yliherkkä virtsarakon oireyhtymä